การประเมินซ้ำบทความคุณภาพแก้ไข

{{subst:GAR/subst|{{subst:PAGENAME}}}}

รายการตรวจแก้ไข

เกณฑ์บทความคุณภาพ ผลการประเมิน
1ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม X mark.svg
1ข) ภาษาและโครงสร้าง X mark.svg
1ค) ลำดับ X mark.svg
1ง) ศัพท์เฉพาะวงการ X mark.svg
1จ) คู่มือการเขียน X mark.svg
1ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์ X mark.svg
2ก) แหล่งอ้างอิงครบ X mark.svg
2ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ X mark.svg
3ก) เล่าแง่มุมหลัก X mark.svg
3ข) ไม่นอกประเด็น X mark.svg
4) เป็นกลาง X mark.svg
5) เสถียรภาพ X mark.svg
6) ภาพ (ถ้ามี) X mark.svg

ผู้ทบทวนหลัก: (ลงชื่อผู้ทบทวนหลักที่นี่)

ผลการประเมิน: กำลังรอผล

เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไข