การประเมินซ้ำบทความคุณภาพ แก้

{{subst:GAR/subst|{{subst:PAGENAME}}}}

รายการตรวจ แก้

เกณฑ์บทความคุณภาพ ผลการประเมิน
1ก) เนื้อหาเป็นสารานุกรม
1ข) ภาษาและโครงสร้าง
1ค) ลำดับ
1ง) ศัพท์เฉพาะวงการ
1จ) คู่มือการเขียน
1ฉ) เนื้อหาสมบูรณ์
2ก) แหล่งอ้างอิงครบ
2ข) ไม่เป็นงานต้นฉบับ
3ก) เล่าแง่มุมหลัก
3ข) ไม่นอกประเด็น
4) เป็นกลาง
5) เสถียรภาพ
6) ภาพ (ถ้ามี)

ผู้ทบทวนหลัก: (ลงชื่อผู้ทบทวนหลักที่นี่)

ผลการประเมิน: กำลังรอผล

เสนอแนะการปรับปรุง แก้