วิธีใช้แก้ไข

โดยให้ใส่ต่อจากข้อความที่ไม่ได้ลงชื่อดังนี้:

{{ไม่ได้ลงชื่อ|ชื่อผู้ใช้|วันที่}}

วันที่ อาจใส่ หรือไม่ใส่ก็ได้

ดูเพิ่มแก้ไข