แม่แบบนี้ใช้วัดระดับการก่อกวนในวิกิพีเดียไทย ผู้ใช้ลงทะเบียนทุกคนสามารถเปลี่ยนระดับได้โดยไม่ต้องอภิปราย

  • ระดับ 5 คือ มีการก่อกวนระดับสูงสุด มีการก่อกวนมากจนผู้ดูแลหรือหน่วยเก็บกวาดดูแลไม่ทั่วถึง
  • ระดับ 4 คือ มีการก่อกวนระดับสูง จำนวนการย้อนมากกว่า 50 ครั้งต่อวัน
  • ระดับ 3 คือ มีการก่อกวนระดับปานกลาง จำนวนการย้อนมากกว่า 20 ครั้งต่อวัน
  • ระดับ 2 คือ มีการก่อกวนระดับปกติ จำนวนการย้อนมากกว่า 5 ครั้งต่อวัน
  • ระดับ 1 คือ มีการก่อกวนระดับต่ำกว่าปกติ จำนวนการย้อนต่อวันแทบไม่มี

จำนวนการย้อนพิจารณาเฉพาะสาเหตุอันเนื่องมาจากการก่อกวน ไม่นับรวมถึงการทดลองเขียน หรือการใส่ข้อความไม่เป็นกลาง ตามที่ระบุไว้ในนโยบาย วิกิพีเดีย:การก่อกวน