แม่แบบ:ตารางของค่าคงตัวแม่เหล็กไฟฟ้า

ปริมาณ
สัญลักษณ์ ค่า[1][2] (SI units) ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานสัมพัทธ์
ค่าคงตัวแม่เหล็ก (สภาพให้ซึมผ่านได้ของสุญญากาศ) 4π × 10−7 N·A−2 = 1.256 637 061... × 10−6 N·A−2 พอดี
ค่าคงตัวไฟฟ้า (สภาพยอมของสุญญากาศ) 8.854 187 817... × 10−12 F·m−1 พอดี
ความต้านทานเฉพาะในสุญญากาศ 376.730 313 461... Ω พอดี
ค่าคงตัวคูลอมบ์ 8.987 551 787... × 109 N·m2·C−2 พอดี
ประจุไฟฟ้าพื้นฐาน 1.602 176 565(35) × 10−19 C 2.2 × 10−8
โมเมนต์แม่เหล็กโบร์ 9.274 009 68(20) × 10−24 J·T−1 2.2 × 10−8
ควอนตัมสื่อไฟฟ้า 7.748 091 7346(25) × 10−5 S 3.2 × 10−10
ควอนตัมสื่อไฟฟ้าแบบผกผัน 12 906.403 7217(42) Ω 3.2 × 10−10
ค่าคงตัวโจเซฟสัน 4.835 978 70(11) × 1014 Hz·V−1 2.2 × 10−8
ควอนตัมฟลักซ์แม่เหล็ก 2.067 833 758(46) × 10−15 Wb 2.2 × 10−8
โมเมนต์แม่เหล็กนิวเคลียร์ 5.050 783 53(11) × 10−27 J·T−1 2.2 × 10−8
ค่าคงตัววอน คลิทซิง 25 812.807 4434(84) Ω 3.2 × 10−10
  1. The values are given in the so-called concise form; the number in brackets is the standard uncertainty, which is the value multiplied by the relative standard uncertainty.
  2. P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (2011), "The 2010 CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants" (Web Version 6.0). This database was developed by J. Baker, M. Douma, and S. Kotochigova. Available: http://physics.nist.gov/constants [Thursday, 02-Jun-2011 21:00:12 EDT]. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD 20899.