แม่แบบ:กล่องผู้ใช้

ข้อความ
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

ข้อบ่งใช้ แก้

แม่แบบนี้ใช้สำหรับสร้าง กล่องผู้ใช้ โดยจะเป็นส่วนประกอบของกล่องผู้ใช้อันใหม่ หรือจะใช้แม่แบบนี้โดยตรงในหน้าผู้ใช้ก็ได้

วิธีใช้ แก้

การใช้พารามิเตอร์แบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ค่าที่แสดงไว้เป็นค่าปริยายของแม่แบบนี้ พารามิเตอร์ทุกตัวไม่จำเป็นต้องใส่ (optional)

 • จัดลอย - การจัดตำแหน่งกล่อง สามารถใส่ค่า left หรือ right
 • ความกว้างขอบ - ความกว้างเป็นพิกเซล (px) ของเส้นขอบของกล่อง
 • สีขอบ - สีของเส้นขอบของกล่อง
 • สีพื้นหลัง - สีพื้นหลังโดยรวมของกล่อง ทั้งส่วนของรูปและข้อความ
 • สีพื้นหลังรูป - สีพื้นหลังของรูป กรณีที่รูปมีขอบว่างเหลือจะเห็นได้ชัดเจน
 • ขนาดฟอนต์รูป - ขนาดฟอนต์เป็นพอยต์ (pt) ของข้อความที่ปรากฏแทนรูป ในกรณีที่ต้องการใช้ตัวอักษรแสดงแทนรูป
 • สีฟอนต์รูป - สีของข้อความที่ปรากฏแทนรูป
 • ระยะห่างรูป - ระยะห่างวัดจากเส้นขอบถึงรูป ค่านี้จำเป็นต้องใส่หน่วย
 • ระยะบรรทัดรูป - ระยะบรรทัดของข้อความที่ปรากฏแทนรูป ค่านี้จำเป็นต้องใส่หน่วย
 • ค่าอื่นของรูป - สไตล์ชีตอื่นๆ ที่ต้องการเขียนเพิ่มเติมในส่วนของรูป
 • รูป - รูปที่ต้องการใส่ จำเป็นต้องใส่เนมสเปซ "ภาพ:" ลงไปด้วย ขนาดของรูปจะลดลงเหลือไม่เกิน 40x40 พิกเซล
 • ข้อความแทนภาพ - ข้อความที่จะแสดงแทนภาพในกรณีที่รูปภาพไม่มี
 • ขนาดฟอนต์ข้อความ - ขนาดฟอนต์เป็นพอยต์ (pt) ของข้อความด้านขวา
 • ระยะห่างข้อความ - ระยะห่างวัดจากเส้นขอบถึงข้อความ ค่านี้จำเป็นต้องใส่หน่วย
 • ระยะบรรทัดข้อความ - ระยะบรรทัดของข้อความด้านขวา
 • สีฟอนต์ข้อความ - สีของข้อความด้านขวา
 • ค่าอื่นของข้อความ - สไตล์ชีตอื่นๆ ที่ต้องการเขียนเพิ่มเติมในส่วนของข้อความด้านขวา
 • ข้อความ - ข้อความที่ต้องการ
 • กลุ่มผู้ใช้ - ชื่อหมวดหมู่ของกลุ่มผู้ใช้ ผู้ใช้ที่นำกล่องไปติดไว้ จะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่นี้

ในกรณีไม่ใส่ชื่อพารามิเตอร์ จะสามารถใส่ได้มากที่สุด 6 พารามิเตอร์ และมีความหมายดังนี้ตามลำดับ

{{กล่องผู้ใช้ | สีพื้นหลังรูป | สีพื้นหลัง | รูป | ข้อความ | ขนาดฟอนต์รูป | สีขอบ}}

ดูเพิ่ม แก้