วิธีใช้แก้ไข

{{กล่องข้อมูล แหล่งน้ำ
| name        = 
| image       = 
| image_caption   = 
<!-- ระบบอุทกวิทยา -->
| watershed_basin  =
| river_system    = 
| main_basin     =
| basin       =
| sub_basin     = 
<!-- ข้อมูลทั่วไป -->
| type        = 
| watershed_area   = (พื้นที่ลุ่มน้ำ)
| irrigation_area  = (พื้นที่ชลประทาน)
<!-- แหล่งน้ำไหล -->
| length       =
| passing_territories= 
| source_name    =
| source_location  =
| source_elevation  =
| mouth_name     =
| mouth_location   =
| mouth_elevation  =
| avrwaterquan_all  = (ปริมาณน้ำเฉลี่ย)
| avrwaterquan_parea = (ปริมาณน้ำเฉลี่ยต่อพื้นที่)
<!-- แหล่งน้ำนิ่ง -->
| extent       = (ขนาด เฉพาะแหล่งน้ำนิ่ง)
| capacity      = (ความจุ เฉพาะแหล่งน้ำนิ่ง)
| location      = (ที่ตั้ง เฉพาะแหล่งน้ำนิ่ง)
| map        = 
| map_caption    = 
}}