แม่แบบ:กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้งาน

แก้

ให้นำกล่องข้อมูลต่อไปนี้ใส่ไว้ส่วนบนของบทความเกี่ยวกับอิสริยาภรณ์ไม่ว่าของชาติใด แล้วกรอกข้อมูลตามนั้น

{{กล่องข้อมูล อิสริยาภรณ์
| ชื่อไทย = 
| ชื่อในภาษาแม่ = 
| ภาพ = 
| อักษรย่อ =
| ประเทศ = 
| วันสถาปนา =
| ผู้สถาปนา =
| ล้มเลิก = 
| ประเภท = 
| สถานะ = 
| ประธาน = 
| ผู้สมควรได้รับ = 
| ความชอบ = 
| จำนวนสำรับ =
| รายแรก =
| รายล่าสุด = 
| ทั้งหมด = 
| ได้รับหลังถึงแก่กรรม = 
| สูงกว่า = 
| เสมอ = 
| รองมา = 
| หมายเหตุ = 
}}

คำอธิบาย

แก้
 • ชื่อไทย - ชื่ออิสริยาภรณ์ในภาษาไทย
 • ชื่อในภาษาแม่ - ชื่ออิสริยาภรณ์ในภาษาแม่ของประเทศที่เป็นเจ้าของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ (ในกรณีเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ)
 • ภาพ - ใส่ภาพของอิสริยาภรณ์นั้น ๆ
 • อักษรย่อ - อักษรย่อนามอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี)
 • ประเทศ - ชื่อประเทศที่เป็นเจ้าของอิสริยาภรณ์
 • วันสถาปนา - วัน/เดือน/ปี ที่สถาปนาอิสริยาภรณ์
 • ผู้สถาปนา - นามผู้สถาปนาอิสริยาภรณ์
 • ล้มเลิก - วัน/เดือน/ปี ที่ล้มเลิกอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี)
 • ประเภท - ชนิดของอิสรายภรณ์ (เช่น สายสะพาย ดารา ดวงตรา เป็นต้น)
 • สถานะ - สถานภาพของอิสริยาภรณ์
 • ประธาน - นามผู้เป็นประธานอิสริยาภรณ์
 • ผู้สมควรได้รับ - ประเภทของบุคคลผู้สมควรได้รับมอบอิสริยาภรณ์
 • ความชอบ - เงื่อนไขในการมอบอิสริยาภรณ์
 • จำนวนสำรับ - จำนวนในการสร้างอิสริยาภรณ์สำหรับมอบ
 • รายแรก - นามผู้ได้รับอิสริยาภรณ์รายแรก (ถ้ามี)
 • รายล่าสุด - นามผู้ได้รับอิสริยาภรณ์รายล่าสุด (ถ้ามี)
 • ทั้งหมด - สถิติของผู้ได้รับมอบอิสริยาภรณ์ (ถ้ามี)
 • ได้รับหลังถึงแก่กรรม - สถิติของผู้ได้รับมอบอิสริยาภรณ์ จำแนกเฉพาะผู้ที่วายชนม์ไปแล้ว (ถ้ามี)
 • สูงกว่า - ชื่ออิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติสูงกว่าลำดับถัดไป
 • เสมอ - ชื่ออิสริยาภรณ์ที่มีลำดับเกียรติเท่าเทียมกัน
 • รองมา - ชื่ออิสริยาภรณ์ที่มีลำดับรองลองมาลำดับถัดไป
 • หมายเหตุ - ข้อความอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น