แม่แบบ:กล่องข้อมูล ประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศส

กล่องข้อมูล ประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศส
Sin foto.svg

ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début mandat1}}} - {{{fin mandat1}}}
ตั้งแต่ {{{début mandat1}}}
{{{début mandat2}}} - {{{fin mandat2}}}
{{{début mandat3}}} - {{{fin mandat3}}}
{{{début mandat4}}} - {{{fin mandat4}}}
รับเลือกตั้ง
รับเลือกตั้ง {{{élection2}}}
รับเลือกตั้ง {{{élection3}}}
รับเลือกตั้ง {{{élection4}}}

ตำแหน่งอื่น
{{{fonction1}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction1}}} - {{{fin fonction1}}}
ประธานาธิบดี {{{président1}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république1}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat1}}}
กษัตริย์ {{{monarque1}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur1}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre1}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement1}}}

{{{fonction2}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction2}}} - {{{fin fonction2}}}
ประธานาธิบดี {{{président2}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république2}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat2}}}
กษัตริย์ {{{monarque2}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur2}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre2}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement2}}}

{{{fonction3}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction3}}} - {{{fin fonction3}}}
ประธานาธิบดี {{{président3}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république3}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat3}}}
กษัตริย์ {{{monarque3}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur3}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre3}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement3}}}

{{{fonction4}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction4}}} - {{{fin fonction4}}}
ประธานาธิบดี {{{président4}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république4}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat4}}}
กษัตริย์ {{{monarque4}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur4}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre4}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement4}}}

{{{fonction5}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction5}}} - {{{fin fonction5}}}
ประธานาธิบดี {{{président5}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république5}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat5}}}
กษัตริย์ {{{monarque5}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur5}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre5}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement5}}}

{{{fonction6}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction6}}} - {{{fin fonction6}}}
ประธานาธิบดี {{{président6}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république6}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat6}}}
กษัตริย์ {{{monarque6}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur6}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre6}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement6}}}

{{{fonction7}}}
วาระการดำรงตำแหน่ง
{{{début fonction7}}} - {{{fin fonction7}}}
ประธานาธิบดี {{{président7}}}
ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ {{{président de la république7}}}
ประมุขแห่งรัฐ {{{chef de l'etat7}}}
กษัตริย์ {{{monarque7}}}
ผู้สำเร็จราชการ {{{gouverneur7}}}
นายกรัฐมนตรี {{{premier ministre7}}}
คณะรัฐมนตรี {{{gouvernement7}}}

ประวัติ
ชื่อเดิม {{{nom naissance}}}
วันเกิด {{{naissance}}}
{{{lieu naissance}}}
ถึงแก่อสัญกรรม {{{décès}}}
{{{lieu décès}}}
สาเหตุ {{{nature}}}
เชื้อชาติ {{{nationalité}}}
คู่สมรส {{{conjoint}}}
บุตร-ธิดา {{{enfants}}}
สำเร็จการศึกษา {{{université}}}
อาชีพ {{{profession}}}
อาชีพ {{{occupation}}}
สถานที่อาศัย {{{résidence}}}
ศาสนา {{{religion}}}
ลายเซ็น {{{signature}}}

{{{emblême}}}
{{{liste}}}

วิธีการใช้แก้ไข

{{กล่องข้อมูล ประมุขแห่งรัฐฝรั่งเศส
| image      = 
| taille image   = 
| légende     = 
| nom       = 
| titre      = 
| parti      = 
| élection1    = 
| réélection1   = 
| début mandat1  = 
| fin mandat1   = 
| prédécesseur1  = 
| premier ministre = 
| naissance    = 
| lieu naissance  = 
| nationalité   = 
| conjoint     = 
| enfants     = 
| université    = 
| profession    = 
| résidence    = 
| fonction1    = 
| début fonction1 = 
| fin fonction1  = 
| prédécesseur 1  = 
| successeur 1   = 
| emblême     = 
| liste      = 
}}