แฟนดอม (แก้ความกำกวม)

แฟนดอม (fandom) เป็นวัฒนธรรมย่อยที่ซึ่งผู้คนมีความสนใจใด ๆ ร่วมกัน

แฟนดอมยังอาจหมายถึง