การรณรงค์

(เปลี่ยนทางจาก แคมเปญ)

การรณรงค์ หมายถึง ทำกิจกรรมการชักชวนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามนโยบาย หรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

การที่โครงการหรือกิจกรรมใดๆ จะจัดเป็นงานประเภท "การรณรงค์" ได้นั้นจะต้องมีกรอบโครงสร้างของการสื่อสารที่เผยแพร่ออกไปในรูปแบบเดียวกัน กล่าวคือ "การณรงค์" นั้นจะต้องมี "ชุด" ของเนื้อหา หรือข้อความในการสื่อสารออกไปในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เหมือนๆกัน เช่น การใช้สำนวน (Idiom), ข้อความ (Message), คำขวัญ (Slogan), การจัดวางภาพ (Layout), สี (Color), ลักษณะตัวอักษร (Font), เสียง (Sound), เพลงประกอบ (Soundtrack) หรือ เสียงประกอบ (Sound effects) เป็นต้น

นอกจากองค์ประกอบดังกล่าว การออกแบบ ‘สาร’ จำเป็นจะต้องย้อนกลับไปตอบโจทย์ซึ่งเป็นจุดประสงค์หลักของ "การรณรงค์" รวมทั้งต้องสามารถสร้างการจดจำแก่กลุ่มเป้าหมายได้ว่า "การรณรงค์" นี้มีที่มาจากกลุ่มใด บริษัทใด หรือองค์กรใด และรณรงค์เพื่ออะไร