เอกสารเว็บ เป็นเอกสารในมโนทัศน์ที่คล้ายกับเว็บเพจ แต่ก็ยังสอดคล้องกับนิยามที่กว้างขึ้นของเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (W3C) ดังต่อไปนี้

"... เอกสารเว็บทุกชุดมียูอาร์ไอของมันเอง สังเกตว่าเอกสารเว็บไม่ใช่สิ่งเดียวกับแฟ้มข้อมูล: เอกสารเว็บชุดเดียวสามารถมีได้ในหลายรูปแบบและในภาษาต่าง ๆ ส่วนแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว ตัวอย่างเช่นสคริปต์พีเอชพี อาจมีหน้าที่สร้างเอกสารเว็บจำนวนมากที่มียูอาร์ไอแตกต่างกัน เอกสารเว็บถูกจำกัดความว่าเป็นบางสิ่งที่มียูอาร์ไอ และสามารถให้ผลเป็นการแทนต่าง ๆ (ซึ่งตอบสนองเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเอชทีเอ็มแอล เจเพ็ก หรืออาร์ดีเอฟ) ของทรัพยากรที่ระบุในการตอบสนองไปยังการร้องขอของเอชทีทีพี ในวรรณกรรมเชิงเทคนิค ... ศัพท์ ทรัพยากรสารสนเทศ (information resource) ถูกใช้แทนคำว่าเอกสารเว็บ" [1]

ศัพท์ "เอกสารเว็บ" ถูกใช้เป็นศัพท์ที่มีความหมายคลุมเครือในแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง [2][3][4][5][6] แต่นิยามของเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียมด้านบนสามารถใช้อธิบายได้ทั้งหมด การวิจัยในสาขา "การค้นคืนเอกสารเว็บ" (web document retrieval) และ "การวิเคราะห์เอกสารเว็บ" (web document analysis) เมื่อไม่นานมานี้ [7][8][9][10][11][12] ได้รื้อฟื้นความสนใจเรื่องการทำความเข้าใจวิธีใช้ศัพท์ให้ถูกต้อง

ความคิดหลักก็คือ ทรัพยากรเบื้องหลังทรัพยากรเดียวในระบบเอชทีทีพี อาจมีการแทนหลายชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเปิดเผยได้โดยกลไกบางอย่างอาทิ การเจรจาเนื้อหา (content negotiation)

อ้างอิงแก้ไข

 1. "Cool URIs for the Semantic Web". W3C. 2008.
 2. "W3C Recommended list of XML-Web documents".
 3. G. Penn, J. Hu, H. Luo, R. McDonald (2001). Flexible Web Document Analysis for Delivery to Narrow-Bandwidth Devices. pp. 1074–1078. doi:10.1109/ICDAR.2001.953951. ISBN 0-7695-1263-1.
 4. L. Xiao, X. Zhang, and Z. Xu (2002). On reliable and scalable peer-to-peer Web document sharing. pp. 23–30. doi:10.1109/IPDPS.2002.1015498. ISBN 0-7695-1573-8.
 5. US 5802530, Van Hoff, Arthur A., "Web document based graphical user interface" 
 6. First International Workshop on Web Document Analysis. WDA2001.
 7. B. Poblete and R. Baeza-Yates (2008). Query-sets: using implicit feedback and query patterns to organize web documents. pp. 41–50. doi:10.1145/1367497.1367504. ISBN 978-1-60558-085-2.
 8. A. Fujii (2008). Modeling anchor text and classifying queries to enhance web document retrieval. pp. 337–346. doi:10.1145/1367497.1367544. ISBN 978-1-60558-085-2.
 9. Apostolos Antonacopoulos (2003). Web Document Analysis: Challenges and Opportunities. World Scientific. ISBN 981-238-582-7.
 10. Web Document Analysis 2005. WDA2005.
 11. Kang, In-Ho; Kim, GilChang (2003). Query type classification for web document retrieval. pp. 64–71. doi:10.1145/860435.860449. ISBN 1-58113-646-3.
 12. O. Zamir and O. Etzioni (1998). Web document clustering: a feasibility demonstration. pp. 46–54. doi:10.1145/290941.290956. ISBN 1-58113-015-5.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข