เมลาโนโซม ในทางชีววิทยาของเซลล์ หมายถึง ออร์แกเนลล์ชนิดหนึ่งที่มีเมลานินอยู่ภายใน ซึ่งเป็นรงควัตถุที่พบมากในอาณาจักรสัตว์ เซลล์ที่มีเมลาโนโซมเรียกเมลาโนไซต์รวมทั้งเซลล์ที่เยื่อบุผิว ส่วนที่เซลล์กินเมลาโนโซมเรียกเมลาโนฟาจ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข