เฟิร์มแวร์ (firmware) ในระบบคอมพิวเตอร์ คือซอฟต์แวร์ที่ฝังอยู่ในฮาร์ดแวร์ โดยที่ผู้ใช้จะสามารถอ่าน และเรียกใช้งานเฟิร์มแวร์ได้ แต่ไม่สามารถแก้ไข เขียน หรือลบเฟิร์มแวร์ได้

เฟิร์มแวร์ที่พบได้ทั่วไปคือ ซอฟต์แวร์ในรีโมตคอนโทรล

ตัวอย่างเฟิร์มแวร์ในระบบ

  • ใน
  • โปรแกรมใน
  • เป็นการเขียนเฟิร์มแวร์ฝังข้อมูลการทำงานของฮาร์ดแวร์เอาไว้ถาวร
  • โปรแกรมใน
  • โดยส่วนมาก จะเป็นการใช้โครงสร้างของฮาร์ดแวร์ แทนการทำงานของซอฟต์แวร์
  • โปรแกรมใน
  • (EPROM) ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยฮาร์ดแวร์พิเศษ (แต่ไม่ใช่จากซอฟต์แวร์อื่น)

อ้างอิง

แก้
  • Opler, Ascher (January 1967). "Fourth-Generation Software". Datamation 13 (1) : 22-24.