เครื่องช่วยหายใจ

เครื่องช่วยหายใจเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งซึ่งใช้ในการช่วยหายใจ ใช้สำหรับสร้างให้เกิดการไหลของอากาศเข้าและออกจากปอดเพื่อเลียนแบบการหายใจ ใช้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้ หรือหายใจได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีและการตัดสินใจของแพทย์

The Bird VIP Infant ventilator

เครื่องช่วยหายใจสมัยใหม่ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แต่นอกจากนี้ก็ยังมีเครื่องช่วยหายใจแบบอื่นอีก เช่น เครื่องช่วยหายใจแบบเบิร์ด ซึ่งทำงานด้วยกลไกโดยไม่ต้องการไฟฟ้า เป็นต้น