เก๊กฮวย

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

เก๊กฮวย เป็นชื่อเรียกในสำเนียงแต้จิ๋วของคำในภาษาจีนว่า "菊花" สำเนียงกลางว่า "จฺหวีฮฺวา" (júhuā) และอาจหมายถึง