เก็ตซัลโกอาตล์ (Quetzalcōātl) เป็นเทพผู้สร้างโลกในคติความเชื่อของชาวแอซเท็ก เป็นผู้สร้างมนุษย์และเป็นเทพผู้เป็นใหญ่ในโลกแห่งความตาย รูปลักษณ์เป็นรูปงูใหญ่ ในตำนานของชาวแอซเท็กกล่าวว่าเทพองค์นี้ได้ลงมายังโลกมนุษย์และสร้างมนุษย์จากกองกระดูกในโลก

ภาพวาดของเก็ตซัลโกอาตล์
เก็ตซัลโกอาตล์ในรูปงูใหญ่

อ้างอิง แก้

  • สมฤทธี บัวระมวล. ตำนานแห่งศาสนา ลัทธินิยมและความเชื่อปรัมปรา. กทม. คุ้มคำ.มปป. หน้า 76