ฮีป

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

ฮีป อาจหมายถึง

วิทยาการคอมพิวเตอร์