ในวิชาเศรษฐศาสตร์มหภาค อุปสงค์มวลรวม หมายถึง อุปสงค์รวมทั้งหมดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายในระบบเศรษฐกิจ(Y) ณ เวลาและระดับราคาใดๆ มันคือจำนวนสินค้าและบริการในระบบเศรษฐกิจที่จะถูกซื้อ ณ ระดับราคาที่เป็นไปได้ และคือ อุปสงค์สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติภายในประเทศ (GDP) ขณะที่ระดับสินค้าคงคลังคงที่

องค์ประกอบ

แก้

เส้นอุปสงค์มวลรวมคือผลรวมของเส้นอุปสงค์แต่ละเส้นของแต่ละภาคส่วนของเศรษฐกิจ คือ AD=C+I+G+(X-M) ซึ่ง

  • C คือการบริโภค
  • I คือการลงทุน
  • G คือการใช้จ่ายของรัฐบาล
  • (X-M) หรือ NX คือการส่งออกสุทธิ
    • X คือการส่งออกทั้งหมด
    • M คือการนำเข้าทั้งหมด