อุปกรณ์

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

อุปกรณ์ (equipment) อาจหมายถึง

  • เครื่องมือ (apparatus, appliance, device, instrument, implement, tool, utensil) หรือ เครื่องใช้, เครื่องช่วย, เครื่องประกอบ
  • เครื่องจักร (machine) หรือ เครื่อง
  • ทรัพย์อุปกรณ์ (accessory) หรือ ทรัพย์ส่วนประกอบ (appurtenance) - สังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยปรกตินิยมเฉพาะถิ่นหรือโดยเจตนาชัดแจ้งของเจ้าของทรัพย์ที่เป็นประธาน เป็นของใช้ประจำอยู่กับทรัพย์ที่เป็นประธานเป็นอาจิณ เพื่อประโยชน์แก่การจัดดูแลใช้สอยหรือรักษาทรัพย์ที่เป็นประธาน และเจ้าของทรัพย์ได้นำมาสู่ทรัพย์ที่เป็นประธานโดยการนำมาติดต่อหรือปรับเข้าไว้ หรือทำโดยประการอื่นใดในฐานะเป็นของใช้ประกอบกับทรัพย์ที่เป็นประธานนั้น

ดูเพิ่ม

แก้