ออกไซด์ หมายถึง สารประกอบ ที่เกิดจาก ธาตุออกซิเจน รวมกับธาตุอื่นๆ

ออกไซด์ของโลหะ

ออกไซด์ของโลหะส่วนใหญ่เป็น สารประกอบไอออนิก และเป็นเบส เช่น แคลเซียมออกไซด์ ( CaO ) ออกไซด์ของโลหะทรานซิชั่น อาจเรียกว่า สนิม

ออกไซด์ของกึ่งโลหะ

รวมถึง ออกไซด์ของโลหะบางชนิด เป็นได้ทั้งกรดและเบส เช่น อะลูมิเนียมออกไซด์ ( Al2O3 ) ฯลฯ

ออกไซด์ของอโลหะ

เป็นสารประกอบโควาเลนต์ และเกือบทั้งหมดเป็นกรด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 )

อ้างอิง แก้

  • แอนน์ ชาร์เฟิลส์ และคณะ,เขียน. สมาคมครูวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย,แปล . พจนานุกรมวิทยาศาสตร์ ฉบับภาพประกอบ เคมี. โปรดัคทีฟบุ๊ค, 2541


ดูเพิ่ม แก้