อภิธานศัพท์ปัญญาประดิษฐ์

ปัญญาประดิษฐ์

ศัพท์ปัญญาประดิษฐ์

GOFAI
การค้นหาในปริภูมิสถานะ
การวางแผนอัตโนมัติ
การค้นหาเชิงการจัด
ระบบผู้เชี่ยวชาญ
การแทนความรู้
ระบบอิงความรู้
Connectionism
ข่ายงานประสาทเทียม
ชีวิตประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์แบบกระจาย
การเขียนโปรแกรมเชิงพันธุกรรม
ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม
ปัญญากลุ่ม
Artificial beings
Bayesian methods
เครือข่ายแบบเบย์
การเรียนรู้ของเครื่อง
การรู้จำแบบ
ระบบฟัซซี
ตรรกศาสตร์คลุมเครือ
ฟัซซีอิเล็กทรอนิกส์
Philosophy
ปัญญาประดิษฐ์แบบเข้ม
สำนึกประดิษฐ์
การทดสอบทัวริง

ABCแก้ไข

 • Artificial beings
 • Artificial consciousness
 • Artificial intelligence -- ปัญญาประดิษฐ์ [1]
 • Artificial life
 • Artificial neural network -- ข่ายงานประสาทเทียม [2]
 • Automated planning
 • Backward Propagation
 • Bayesian methods
 • Bayesian networks
 • Classification -- การแบ่งประเภท หรือ การจำแนกประเภท [2]
 • Clustering -- การแบ่งกลุ่ม
 • Combinatorial search
 • Connectionism


DEFแก้ไข

 • Data mining -- การทำเหมืองข้อมูล
 • Decision tree -- การตัดสินใจแบบลำดับขั้น [2]
 • Delta rule -- กฎเดลต้า [2]
 • Distributed AI
 • Expert systems
 • Feedforward network -- ข่ายงานป้อนไปหน้า [2]
 • Fuzzy electronics
 • Fuzzy logic
 • Fuzzy systems

GHIแก้ไข

 • Genetic algorithms -- ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม [2]
 • Genetic programming
 • GOFAI
 • Gradient descent -- การเคลื่อนลงตามความชัน [2]

JKLแก้ไข

 • Knowledge representation
 • Knowledge-based systems
 • Learning -- การเรียนรู้ [2]
 • Logic programming -- การเขียนโปรแกรมเชิงตรรกะ [1]

MNOแก้ไข

 • Machine learning -- การเรียนรู้ของเครื่อง [2]
 • Neuron -- เซลล์ประสาท [2], นิวรอน
 • Neural Networks -- ข่ายงานประสาทเทียม [2]

PQRSแก้ไข

 • Pattern recognition
 • Perceptron -- เพอร์เซปตรอน [2]
 • Philosophy
 • Predicate -- ภาคแสดง [1], เพรดิเคต [2]
 • Predicate calculus -- แคลคูลัสภาคแสดง [1]
 • Reinforcement learning -- การเรียนรู้แบบเสริมกำลัง
 • Semi-supervised learning -- การเรียนรู้แบบกึ่งมีผู้สอน
 • Simulated neural network
 • State space search
 • Strong AI
 • Supervised learning -- การเรียนรู้แบบมีผู้สอน
 • Swarm intelligence -- ความฉลาดแบบกลุ่ม

TUVแก้ไข

 • Turing test
 • Unsupervised learning -- การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน

WXYZแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข