อนุรักษนิยมทางสังคม

อนุรักษนิยมทางสังคม เป็นความเชื่อทางสังคมที่สร้างเมื่อความสัมพันธ์มีความเปราะบาง ซึ่งต้องการส่งเสริมความคิดเรื่อง หน้าที่, ค่านิยมประเพณี และสถาบันที่จัดตั้งขึ้น[1] รวมถึงปัญหาศีลธรรม[2] โดยทั่วไปสังคมอนุรักษ์นิยมจะไม่เชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความเชื่อในหลัก,และความเชื่อสภาพที่เป็นอยู่ ปัญหาสังคม เช่น ปัญหาครอบครัว, ความสัมพันธ์ทางเพศ และความรักชาติ[3]

อ้างอิงแก้ไข

 1. Heywood 2017.
 2. Hall, Peter A.; Lamont, Michèle (22 April 2013). Social Resilience in the Neoliberal Era (ภาษาอังกฤษ). Cambridge University Press. p. 166. ISBN 9781107034976.
 3. Dahms, Harry F. (2014). Mediations of Social Life in the 21st Century (ภาษาอังกฤษ). Emerald Group Publishing. p. 101. ISBN 9781784412227.

บรรณานุกรมแก้ไข

 • Heywood, Andrew (2017). Political Ideologies: An Introduction. Palgrave Macmillan. ISBN 1-137-60604-5. {{cite book}}: |ref=harv ไม่ถูกต้อง (help)

อ่านเพิ่มแก้ไข

 • Carlson, Allan, The Family in America: Searching for Social Harmony in the Industrial Age (2003) ISBN 0-7658-0536-70-7658-0536-7
 • Carlson, Allan, Family Questions: Reflections on the American Social Crisis (1991) ISBN 1-56000-555-61-56000-555-6
 • Fleming, Thomas, The Politics of Human Nature, (1988) ISBN 1-56000-693-51-56000-693-5
 • Gallagher, Maggie, The Abolition of Marriage: How We Destroy Lasting Love (1996) ISBN 0-89526-464-10-89526-464-1
 • Himmelfarb, Gertrude, The De-moralization Of Society (1996) ISBN 0-679-76490-90-679-76490-9
 • Hitchens, Peter, The Abolition of Britain. (1999) ISBN 0-7043-8117-60-7043-8117-6
 • Jones, E. Michael, Degenerate Moderns: Modernity As Rationalized Sexual Misbehavior. (1993) ISBN 0-89870-447-20-89870-447-2
 • Kirk, Russell, The Conservative Mind, 7th Ed. (2001) ISBN 0-89526-171-50-89526-171-5
 • Magnet, Myron, Modern Sex: Liberation and Its Discontents (2001) ISBN 1-56663-384-21-56663-384-2
 • Medved, Diane and Dan Quayle, The American Family: Discovering the Values That Make Us Strong (1997) ISBN 0-06-092810-70-06-092810-7
 • Sobran, Joseph, Single Issues: Essays on the Crucial Social Questions (1983) ISBN 1-199-24333-71-199-24333-7.