หูด คือโรคผิวหนังชนิดหนึ่งขึ้นเป็นไตแข็ง[1] อาจหมายถึง

อ้างอิงแก้ไข

  1. พจนานุกรมฉับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542