หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 40 ก่อนคริสตกาล