ความสุข

สภาพจิตใจหรืออารมณ์ของความเป็นอยู่ที่มีอารมณ์เป็นที่น่าพอใจ
(เปลี่ยนทางจาก สุข)
ความสุขมักแสดงออกผ่านรอยยิ้ม

ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามว่า "น. ความสบายกายสบายใจ..."[1] คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข

แนวความคิดทางปรัชญาและศาสนามักจะกำหนดนิยามของความสุขในความหมายของการดำรงชีวิตที่ดี หรือชีวิตที่มีความเจริญ โดยไม่จำกัดความหมายว่าเป็นเพียงอารมณ์ประเภทหนึ่ง

มุมมองทางศาสนาแก้ไข

"สุข" เป็นหัวข้อที่ผู้นับถือศาสนาพุทธให้ความสำคัญมาก เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์แสวงหาเพื่อให้ได้พบกับเสรีภาพและการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การสอนของศาสนาพุทธใช้หลักธรรมที่เรียกกันว่ามรรค หรือหนทาง 8 ประการในการดับทุกข์เพื่อนิพพาน สุขสูงสุดสามารถมีได้ด้วยการเอาชนะตัณหาทุกรูปแบบ ส่วนสุขจากทรัพย์สินหรือความมั่นคงในชีวิตและการมีมิตรภาพที่ก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่มีคุณค่าสำหรับบุคคลทั่วไป

ใน​คำ​เทศน์​บน​ภูเขา พระ​เยซู​ทรง​อ้างอิง​ถึง​ความ​จำเป็น​พื้น​ฐาน​ที่​มี​มา​แต่​กำเนิด​เมื่อ​พระองค์​ตรัส​ว่า “ผู้​ที่​สำนึก​ถึง​ความ​จำเป็น​ฝ่าย​วิญญาณ​ก็​มี​ความ​สุข.” (มัทธิว 5:3) ดัง​นั้น ตาม​ที่​กล่าว​ใน​คัมภีร์​ไบเบิล ความ​สุข​แท้​มิ​ได้​ขึ้น​อยู่​กับ​ทรัพย์​สมบัติ, ชื่อเสียง, ความ​สำเร็จ​ทาง​ด้าน​ศิลปะ, หรือ​การ​มุ่ง​ติด​ตาม​เป้าหมาย​ด้าน​การ​กุศล. แทน​ที่​จะ​เป็น​เช่น​นั้น ความ​สุข​แท้​ขึ้น​อยู่​กับ​การ​สนอง​ความ​จำเป็น​ทาง​ด้าน​วิญญาณ​ของ​เรา​นั่น​คือ​ความ​จำเป็น​ใน​เรื่อง​การ​นมัสการ​พระเจ้า.

ถูก​แล้ว ความ​สุข​แท้​ไม่​อาจ​ได้​มา​โดย​การ​หา​สิ่ง​ฝ่าย​วัตถุ; อีก​ทั้ง​ความ​สุข​ไม่​เป็น​ผล​มา​จาก​การ​ปรนเปรอ​เนื้อหนัง​ที่⁠ผิด​บาป. ความ​สุข​แท้​เป็น​สภาพ​ของ​หัวใจ ซึ่ง​อาศัย​ความ​เชื่อ​แท้​และ​สัมพันธภาพ​ที่​ดี​กับ​พระ​ยะโฮวา​พระเจ้า. ดัง​นั้น นับ​ว่า​เหมาะ​ที่​ดาวิด ผู้​ประพันธ์​เพลง​สรรเสริญ​ร้อง​เพลง​ดัง​นี้: “ชน​ประเทศ​ที่​นับถือ​พระ​ยะโฮวา​เป็น​พระเจ้า​ของ​ตน​ก็​เป็น​ผาสุก.”—บทเพลง​สรรเสริญ 144:15

อ้างอิงแก้ไข

หนังสืออ่านเพิ่มแก้ไข

 • Boehm, J K. & S. Lyubomirsky, Journal of Career Assessment. Vol 16(1), Feb 2008, 101–116.
 • C. Robert Cloninger, Feeling Good: The Science of Well-Being, Oxford, 2004.
 • McMahon, Darrin M., Happiness: A History, Atlantic Monthly Press, November 28, 2005. ISBN 0-87113-886-7
 • McMahon, Darrin M., The History of Happiness: 400 B.C. – A.D. 1780, Daedalus journal, Spring 2004.
 • Daniel Gilbert, Stumbling on Happiness, Knopf, 2006.
 • Carol Graham (2010), Happiness around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires, Oxford: Oxford University Press.
 • Hills P., Argyle M. (2002). "The Oxford Happiness Questionnaire: a compact scale for the measurement of psychological well-being. Personality and Individual Differences". Psychological Wellbeing. 33: 1073–1082.
 • Koenig HG, McCullough M, & Larson DB. Handbook of religion and health: a century of research reviewed (see article). New York: Oxford University Press; 2001.
 • Barbara Ann Kipfer, 14,000 Things to Be Happy About, Workman, 1990/2007, ISBN 978-0-7611-4721-3.
 • Stefan Klein, The Science of Happiness, Marlowe, 2006, ISBN 1-56924-328-X.
 • Richard Layard, Happiness: Lessons From A New Science, Penguin, 2005, ISBN 978-0-14-101690-0.
 • David G. Myers, Ph. D., The Pursuit of Happiness: Who is Happy—and Why, William Morrow and Co., 1992, ISBN 0-688-10550-5.
 • Martin E.P. Seligman, Ph. D., Authentic Happiness, Free Press, 2002, ISBN 0-7432-2298-9.
 • Władysław Tatarkiewicz, Analysis of Happiness, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers, 1976
 • Journal of happiness studies: an interdisciplinary forum on subjective well-being, International Society for Quality-of-Life Studies (ISQOLS), quarterly since 2000, also online
 • Carol Graham "Happiness Around the World: The Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires", OUP Oxford, 2009. ISBN 978-0-19-954905-4 (favorable review in Science 6 August 2010)
 • W. Doyle Gentry "Happiness for dummies", 2008
 • Jimmy DeMesa, M.D. "BeHappy!: Your Guide to the Happiest Possible Life", 2006
 • Eric G. Wilson "Against happiness", 2008
 • Sonja Lyubomirsky "The how of happiness", 2007
 • Niek Persoon "Happiness doesn't just happen", 2006
 • Richard Layard "Happiness", 2005
 • Desmond Morris "The nature of happiness", 2004
 • Gregg Easterbrook "The progress paradox – how life gets better while people feel worse", 2003
 • Ben Renshaw "The secrets of happiness", 2003
 • Martin E.P. Seligman "Authentic happiness", 2002
 • Alexandra Stoddard "Choosing happiness – keys to a joyful life", 2002
 • Robert Holden "Happiness now!", 1998
 • Joop Hartog & Hessel Oosterbeek "Health, wealth and happiness", 1997
 • Ruut Veenhoven "Bibliography of happiness – world database of happiness : 2472 studies on subjective appreciation of life", 1993
 • Neil Kaufman "Happiness is a choice", 1991
 • Michael W. Eysenck "Happiness – facts and myths", 1990
 • Lynne McFall "Happiness", 1989
 • Michael Argyle "The psychology of happiness", 1987
 • Ruut Veenhoven "Conditions of happiness", 1984
 • Elizabeth Telfer "Happiness : an examination of a hedonistic and a eudaemonistic concept of happiness and of the relations between them...", 1980
 • Norman M. Bradburn "The structure of psychological well-being", 1969
 • Bertrand Russell "The conquest of happiness", orig. 1930 (many reprints)
 • James Mackaye "Economy of happiness", 1906
 • Sara Ahmed, "The Promise of Happiness", 2010

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข