สินค้าปกติ (Normal goods) หมายถึงสินค้าที่เมื่อผู้คนมีรายได้สูงขึ้น ปริมาณการบริโภคสินค้าชนิดนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย

ขนส่งมวลชนเป็นสินค้าปกติ