สารบริสุทธิ์

สารบริสุทธิ์ คือ สารที่ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียว อาจเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซก็ได้ ซึ่งมีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวคงที่ สามารถเขียนสูตรเคมีได้ เช่น น้ำ เกลือแกง[1]

เกณฑ์ในการแบ่งธาตุและสารประกอบแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข