สัมมากัมมันตะ เป็นหนึ่งในมรรค 8 หรือ มรรคมีองค์แปด กระทำชอบ ทำการชอบ คือ การกระทำที่เว้นจากความประพฤติชั่วทางกาย 3 อย่าง อันได้แก่

  • การงดเว้นจากการฆ่าสัตว์
  • การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เขามิได้ให้
  • การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม

อ้างอิง แก้