สมาธิ (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สมาธิ อาจหมายถึง :

  • สมาธิ คือ วิธีการของการฝึกฝน ความตั้งมั่นของจิต ตั้งแต่กิจกรรมทั่วๆไป ซึ่งมีผลกับชีวิตประจำวัน จนกระทั่งเกี่ยวข้องกับวิธีการปฏิบัติทางศาสนา พบในศาสนาอินเดียต่าง ๆ
  • สำหรับการฝึกสมาธิในทางพระพุทธศาสนา ดูใน สมาธิ (ศาสนาพุทธ)
  • สำหรับชื่อเรียกศาลเจ้าหรือที่ฝังพระศพของบุคคลสำคัญในอินเดีย ดูที่ สมาธิ (สถานที่)