สนธิสัญญาบาเซิล

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

สนธิสัญญาบาเซิล อาจหมายถึง

  • สนธิสัญญาบาเซิล (ค.ศ. 1499) (Treaty of Basel (1499))
  • สนธิสัญญาสันติภาพบาเซิล (Peace of Basel) (ค.ศ. 1499)
  • อนุสัญญาบาเซิล (Basel Convention) (ค.ศ. 1989) หรือ อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดซึ่งของเสียอันตราย (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal)
  • พิธีสารบาเซิล (Basel Protocol) (ค.ศ. 1999) หรือ พิธีสารบาเซิลว่าด้วยความรับผิดและค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดจากการเคลื่อนย้ายข้ามแดนและการกำจัดซึ่งของเสียอันตราย (Basel Protocol on Liability and Compensation for Damage Resulting from Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal)