• สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ได้จัด โครงการอบรมการผลิตไอศกรีมเชอร์เบทสมุนไพรไทย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการทำไอศกรีมสมุนไพร
  • ในการประชุม ครม. กระทรวงสาธารณสุข ขอความเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาต และการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจำหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า