สตริง

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

สตริง (string) อาจหมายถึง