ศิลปะเขมรเป็นลักษณะศิลปะของอารยธรรมเขมร นับตั้งแต่สมัยก่อนพระนครลงมา แบ่งเป็นยุคได้ดังนี้

 • สมัยก่อนพระนคร
 1. ศิลปะถาลาปริวัต (Thala Bariwatt)
 2. ศิลปะพนมดา (Phnom Da)
 3. ศิลปะสมโบร์ไพรกุก (Sambor Prei Kuk)
 4. ศิลปะไพรกเมง (Prei Kmeng)
 5. ศิลปะกำปงพระ (Kompong Preah)
 6. ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ (Transition Period)
 7. ศิลปะกุเลน (Kulen)
 • สมัยพระนคร
 1. ศิลปะพระโค (Preah Kō)
 2. ศิลปะบาแค็ง (Bakheng)
 3. ศิลปะเกาะแกร์ (Koh Ker)
 4. ศิลปะแปรรูป
 5. ศิลปะบันทายศรี (Banteay Srey)
 6. ศิลปะเคลียง
 7. ศิลปะบาปวน (Bapuan)
 8. ศิลปะนครวัด (Angkor Wat)
 9. ศิลปะบายน (Bayon)