วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง เป็นสถาบันการเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ประกาศจัดตั้งโดยนายสุขวิช รังสิตพลขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 โดยเปิดสอน 2 หลักสูตร คือ ปวช.และ ปวส.

วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง
ประเภทรัฐบาล - วิทยาลัย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา10 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 (26 ปี)
ที่ตั้ง
เลขที่ 95 ถนนพิมาย-ชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
เว็บไซต์วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง

หลักสูตรเปิดสอน แก้

หลักสูตรที่เปิดสอนและสาขาวิชาของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง[1]
ภาควิชา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
ภาคปกติ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชายานยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาคหกรรม

 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

 • สาขาวิชายานยนต์
 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
 • สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

 • สาขาวิชาการบัญชี
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ้างอิง แก้

 1. "หลักสูตรที่เปิดสอนของวิทยาลัยการอาชีพชุมพวง".