แม่แบบ:ส่งการบ้าน

(เปลี่ยนทางจาก วิกิพีเดีย:ส่งการบ้าน)


กรุณาอย่าใช้หน้าของวิกิพีเดียทำการบ้านหรือเขียนโครงการ


หน้าที่สร้างจะถูกลบ การแก้ไขจะถูกย้อนกลับ หากไม่สอดคล้องกับนโยบายของวิกิพีเดีย*

โปรดทำความเข้าใจวิกิพีเดียก่อนใช้งาน และแจ้งเพื่อน/ผู้มอบหมายงานให้ทราบว่าที่นี่ใช้เขียนสารานุกรมเท่านั้น

ขอขอบคุณ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์​ บุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไปทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวิกิพีเดียไทยอย่างสร้างสรรค์
*ภายใต้เงื่อนไขของสารานุกรมเสรีบทความที่ท่านเขียนต้องมีความสำคัญ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ ใช้ภาษาและรูปแบบเป็นสารานุกรม รวมถึงยินยอมให้ผู้อื่นแก้ไขได้ทันที