วิก

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

วิก อาจจะหมายถึง

ทับศัพท์จาก Whigแก้ไข

พรรคการเมืองหรือฝักฝ่ายในสหราชอาณาจักรแก้ไข

พรรคการเมืองในสหรัฐอเมริกาแก้ไข

ทับศัพท์จากคำอื่นแก้ไข