รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า

รายนามนักประพันธ์และรายชื่อวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า [1] แสดงผลเริ่มจากปีล่าสุดไปถึงปีแรก โดยผู้ได้รับรางวัลจะเขียนด้วยตัวหนังสือหนาที่ตำแหน่งบนสุดของแต่ละปี เรียงตามประเภทผลงาน และระดับของการประกวด โดยจะแสดงข้อมูลรายชื่อผลงานตามด้วยรายนามนักเขียน ตามลำดับ

พ.ศ. 2559 - ครั้งที่ 14[2]แก้ไข

พ.ศ. 2558 - ครั้งที่ 13 (รางวัลพานแว่นฟ้าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว)แก้ไข

 • ประเภทกวีนิพนธ์
  • รางวัลชนะเลิศ - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีปกเกล้าฯ โดย นายชมพร เพชรอนันต์กุล
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่
   • มหาประชาธิปกฯ มหากรุณานุสรณ์
   • คำฉันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   • สัตตมราชานุสรณ์
   • พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว : พระผู้ปกหัวใจ ปกหล้า ปกแผ่นดิน
   • หนึ่งร้อยยี่สิบปี พระบารมีปกเกล้า
   • ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
   • ลิลิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ประเภทสารคดี
  • รางวัลชนะเลิศ - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 - (ไม่มีผลงานใดถึงเกณฑ์ได้รับรางวัล)
  • ผลงานที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย ได้แก่
   • สมเด็จเจ้าฟ้าฯ ประชาธิปกศักดิเดช : ข้าพเจ้าตั้งใจเช่นนั้น
   • รำลึก ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรมราชสมภพ : พระปกเกล้า...กษัตริย์นักประชาธิปไตย
   • พรบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ประทับในดวงใจราษฎร์

พ.ศ. 2557แก้ไข

(ยกเลิกการประกวด)

พ.ศ. 2556 - ครั้งที่ 12 (รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย)แก้ไข

พ.ศ. 2555 - ครั้งที่ 11แก้ไข

พ.ศ. 2554 - ครั้งที่ 10แก้ไข

พ.ศ. 2553 - ครั้งที่ 9แก้ไข

พ.ศ. 2552 - ครั้งที่ 8แก้ไข

พ.ศ. 2551 - ครั้งที่ 7แก้ไข

พ.ศ. 2550 - ครั้งที่ 6แก้ไข

พ.ศ. 2549 - ครั้งที่ 5แก้ไข

พ.ศ. 2548 - ครั้งที่ 4แก้ไข

พ.ศ. 2547 - ครั้งที่ 3แก้ไข


พ.ศ. 2546 - ครั้งที่ 2แก้ไข

พ.ศ. 2545 - ครั้งที่ 1แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข