รายชื่อเกาะของประเทศกัมพูชา

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ต่อไปนี้เป็นรายชื่อเกาะในประเทศกัมพูชา:

เกาะในเขตจังหวัดเกาะกงแก้ไข

 
เกาะตาทีม
ชื่อ ความหมาย
เกาะกง
เกาะเสด็จ

เกาะในเขตจังหวัดพระสีหนุแก้ไข

 
หาดสุขสันต์ของเกาะรง
ชื่อ ความหมาย
เกาะจะลุ
เกาะดัมลอง
เกาะกะเตียะห์
เกาะมะโน
เกาะโปลาไว
เกาะปวส เกาะงู
เกาะรง
เกาะรงสำลน
เกาะรุสเส็ย เกาะไม้ไผ่
เกาะสัมปอจ
เกาะสดัจ เกาะพระราชา
เกาะเสะห์
เกาะสรามวจ
เกาะตาง
เกาะตาเกียว
เกาะตาเตียม
เกาะทัส
เกาะทเม็ย เกาะใหม่
เกาะเตราลัจ
เกาะเตรียจ
เกาะปูลูไว

เกาะของจังหวัดแกบแก้ไข

 
ชายหาดของเกาะทอนซาย
ชื่อ ความหมาย
เกาะอังกรัง
เกาะเปา
เกาะเสส เกาะม้า
เกาะสวาย เกาะมะม่วง
เกาะตบัล เกาะโรงบด
เกาะทอนซาย เกาะกระต่าย