ราชมงคล (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย

ราชมงคล เป็นนามพระราชทาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2532 อาจจะหมายความได้หลายบทความ