มอดูล:Find sources/templates/Find sources

Documentation icon คู่มือการใช้งานมอดูล[สร้าง]
return {
	-- Blurb
	-- $1 is the intro link, and $2 represents the other links.
	blurb = "''ค้นหาข้อมูล:'' $1$2",

	-- Links
	links = {
		{
			code = 'google',
			display = 'Google',
			separator = ' (',
		},
		{
			code = 'google books',
			display = 'books',
		},
		{
			code = 'google news',
			display = 'news',
		},
		{
			code = 'google newspapers',
			display = 'newspapers',
		},
		{
			code = 'google scholar',
			display = 'scholar',
		},
		{
			code = 'google free images',
			display = 'free images',
		},
		{
			code = 'wikipedia reference search',
			display = 'WP refs',
			afterDisplay = ')',
		},
		{
			code = 'free news sources',
			display = 'FENS',
		},
		{
			code = 'jstor',
			display = 'JSTOR',
		},
		{
			code = 'new york times',
			display = 'NYT',
		},
		{
			code = 'wikipedia library',
			display = 'TWL',
		},
	}
}