ฟิชเชอร์เฟซ

ฟิชเชอร์เฟซ (en: Fisherfaces) เป็นวิธีวิเคราะห์ภาพเชิงเส้น คิดค้นโดยนักสถิติวิทยา เซอร์ อาร์. เอ. ฟิชเชอร์ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในการใช้วิธีดังกล่าวแยกแยะภาพของดอกไม้ เพื่อจัดชั้นหมวดหมู่ ในปี พ.ศ. 2479 ในหนังสือที่มีชื่อว่า การใช้วิธีวัดหลายวิธีในปัญหาการแยกหมวดหมู่ ปัจจุบันวิธีวิเคราะห์นี้ ถูกนำมาใช้ใน ระบบการรู้จำใบหน้า

อัลกอริธึมแก้ไข

ถ้าให้   เป็นเวกเตอร์แบบสุ่ม โดยมีตัวอย่างทั้งสิ้น   แบบ


 
 

เมตริกซ์การกระจาย   และ   คำนวณได้ดังนี้


 
 

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นการคำนวณ   และ   แบบมีตัวอย่าง 3 แบบ   แสดงค่ารวม mean ของเซต   ซึ่งค่ารวมของ   มีค่าดังนี้


 


และ   คือ mean ของตัวแบบ  :


 


ฟิชเชอร์ อัลกอริธึม แสดงให้เห็นในตัวแปร  


  


 


ซึ่งสามารถเขียนใหม่ได้เป็น


 


 


 


เพิ่มเติมแก้ไข