พูดคุย:สื่อประสม

มัลติมีเดีย มีความหมายหลายนัย

     ประการแรกหากพิจารณาที่ความหมายของคำว่ามัลติมีเดีย มาจากคำสองคำคือ คำว่ามัลติ (Multi)ที่มีความหมายว่าหลาย มากกว่าหนึ่ง ผสมหรือประสม
       ส่วนคำว่ามีเดีย หมายถึงสื่อ 
     ดังนั้นคำว่ามัลติมีเดียในความหมายแรกจึงหมายถึงสื่อประสม หรือหลายสื่อ ซึ่งหลายสื่อก็คือสื่อตั้งแต่สองสื่อขึ้นไปใช้งานร่วมกัน เช่น สื่อภาพนิ่งประกอบกับสื่อเสียง สื่อโทรทัศน์ใช้ร่วมกับแผนภูมิ สื่อวิทยุร่วมกับสื่อแผ่นพับ โดยสื่อเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการให้ผู้รับสื่อสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือความเข้าใจในเรื่องเดียวกัน แต่อาจเข้าใจยากต้องใช้สื่อสองสื่อร่วมกันในการสื่อความ
มันสื่อผสมหรือเปล่าครับ ----Jutiphan | พูดคุย - 15:53, 2 กุมภาพันธ์ 2007 (UTC)

ใช้ชื่อบทความว่า สื่อประสม ตามศัพท์บัญญัติ มีการใช้มากพอสมควร --浓宝努 09:12, 17 ธันวาคม 2555 (ICT)

กลับไปที่หน้า "สื่อประสม"