พูดคุย:กฎหมายปกครอง

เพิ่มหัวข้อ
ยังไม่มีการอภิปรายใดที่นี่

บทความนี้ผิดพลาดอย่างร้ายแรงครับ ผมจะทำการแก้ไขภายหลัง นิยาม "กฎหมายปกครอง เป็นกฎหมายที่ ได้บัญญัติขึ้นโดย ฝ่ายนิติบัญญัติ ให้ ฝ่ายปกครอง ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะทางเนื้อหาในการกำหนดวิธีการ และ การใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง เช่น คำสั่งทางปกครอง การกระทำทางปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายปกครองไม่เพียงแต่ ใช้ปกครองประชาชนเท่านั้น แต่ยังใช้ควบคุมองค์กรของฝ่ายปกครองให้ปฏิบัติหน้าที่ไปในทางเจริญ เพื่อ ประโยชน์ของสาธารณชน อีกด้วย" มันผิดนะครับ กรุณาอย่านำไปอ้างอิง Sharky 19:06, 25 มีนาคม 2007 (UTC)

นิยามคร่าว ๆ ที่พอไปวัดไปวาได้ครับ "กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายมหาชนที่ว่าด้วยการจัดโครงสร้างและระเบียบการปกครองของรัฐอำนาจหน้าที่ขององค์กรและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปกครองการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ของรัฐในทางปกครองและการควบคุมการใช้อำนาจของฝ่ายปกครอง"

สำหรับตัวเต็ม ผมจะหามาให้ทีหลัง และผมมีให้อีกสามอัน ศาสตราจารย์ ประยูร กาญจนดุลย์ ให้ความหมายว่า กฎหมายปกครองเป็นกฎหมายที่วางหลักเกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองรัฐในทางปกครองหรือที่เรียกตามศัพท์กฎมายปกครองไทยว่า การจัดระเบียบราชการบริหารรวมทั้งการวางระเบียบเกี่ยวกับกิจกรรมของฝ่ายปกครองที่เรียกว่า “บริการสาธารณะ” เพื่อสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชน ศาสตราจารย์อมร จันทรสมบูรณ์ ให้ความหมายว่า หมายถึง กฎหมายมหาชนที่รัฐจัดระบบบริหารเพื่อจัดหาบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม ขอบเขตของกฎหมายปกครองจึงกว้างขวางมาก ยิ่งไปกว่ากฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่ง กฎหมายปกครองได้แก่ พระราชบัญญัติและกฎหมายทุกฉบับที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ กฎหมายกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐวิสาหกิจและอำนาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่นทุกรูปแบบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดระบบข้าราชการทุกประเภท ศาสตราจารย์ ดร. บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ให้ความหมายว่า เป็นกฎหมายที่กำหนด สถานะความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายปกครองของรัฐต่อกันและต่อประชาชน ที่ว่ามาทั้งหมด ผมยังไม่ได้เปิดจากตำราจริงๆ ดังนั้น ถ้าจะใช้นิยามพวกนี้ห้ามเอาไปอ้างอิงนะครับ Sharky 19:28, 25 มีนาคม 2007 (UTC)

กลับไปที่หน้า "กฎหมายปกครอง"