หมวดหมู่:บุคคลที่เสียชีวิตในทศวรรษ 1040 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ