หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในทศวรรษ 50 ก่อนคริสตกาล – ภาษาอื่น ๆ