คณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐ (สหภาพโซเวียต) - ภาษาอื่น ๆ