ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
|}
 
'''วิสัยทัศน์ '''
ใน ปี 2550 นักเรียนมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เป็นที่เชื่อถือ ได้รับการยกย่องจากสังคมและชุมชน มีชื่อเสียงทางด้านกีฬา สื่อสารได้มากกว่าหนึ่งภาษาใช้เทคโนโลยีเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นแบบอย่างโรงเรียนที่มีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้
 
'''พันธกิจ''' <br>
1.จัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานให้แก่นักเรียนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง <br>
2.พัฒนานักเรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีความเป็นสากลอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย <br>
3.ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านต่าง ๆ ให้มีศักยภาพสูงขึ้น <br>
4.ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะสามารถสื่อสารด้วย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน <br>
5.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนให้เป็นเอกลักษณ์ประจำของนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส <br>
6.ส่งเสริมกีฬายูโดและแฮนด์บอลเพื่อสร้างชื่อเสียงให้โรงเรียน <br>
7.พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ <br>
8.ปฏิรูปการบริหาร การจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยชุมชนมีส่วนร่วม
<br>9.พัฒนาและส่งเสริมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สามารถใช้ในการบริหารการจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ <br>
10.พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม มีบรรยากาศที่อบอุ่นปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ <br>
 
'''เป้าประสงค์'''
นักเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเต็มศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเป็นไทยอยู่ในสังคมโลกได้อย่างเป็นสุข
== อาคารสถานที่ ==
[[ภาพ:Map-ro.jpg|550px]]
[[ภาพ:Map-ro.jpg‎|thumb|แผนผังอาคารสถานที่ภายในโรงเรียน]]
 
 
84

การแก้ไข