ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฤคเวท"

เพิ่มขึ้น 649 ไบต์ ,  2 เดือนที่ผ่านมา
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีโมจิ
ป้ายระบุ: ถูกย้อนกลับแล้ว แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ อีโมจิ
คัมภีร์ฤคเวท มักแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ลักษณะ ลักษณะที่ 1 คือ แบ่งเป็นมัณฑละ มีด้วยกันทั้งหมด 10 มัณฑละ หรือมณฑล แต่ละมณฑลประกอบด้วยบทสวด หรือสูกตะต่างๆ แต่ละมัณฑละมีจำนวนสูกตะไม่เท่ากัน ตั้งแต่ประมาณ 50 ถึง 200 สูกตะ ในแต่ละสูกตะประกอบด้วยคาถาหรือมันตระจำนวนมากน้อยต่างกันไป นอกจากนี้อาจแบ่งฤคเวทในลักษณะที่ 2 เป็นอัษฎก โดยแบ่งได้เป็น 8 อัษฏก แต่ละอัษฏกประกอบด้วยมันตระ แต่ละมันตระประกอบด้วยวรรค แต่ละวรรคประกอบด้วยฤจะ (หรือคำ) แต่ละฤจนับแยกเป็นอักษระ (หรือ ตัวอักษร) อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปนิยมแบ่งเป็นมัณฑละ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
* มัณฑละที่ 1 มีด้วยกัน 191 สูกตะ 2006 มันตระ เป็นบทสวดสรรเสริญสรรเสริญ🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑พระอัคนิ พระอินทร์ พระวรุณ พระมิตร เหล่าพระอัศวิน เหล่าพระมรุต พระอุษัส (อุษา) พระสูรยะ, พระฤภุส, พระวายุ, พระพฤหัสบดี, พระวิษณุ, สวรรค์และโลก ยูเรนัสเนปจูนเสาร์ศุกร์พฤหัสบดีพุพธอังคารจันทร์ ลูกอม 21 ,89 (ในฐานะเทพบิดร) และวิศเวเทวา (ทวยเทพทั้งปวง)
* มัณฑละที่ 22🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 43 สูกตะ 492 มันตระ เนื้อหาส่วนใหญ่สรรเสริญพระอัคนิและพระอินทร์
* มัณฑละที่ 3 🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 62 สูกตะ 617 มันตระ ส่วนใหญ่เป็นบทสวดสรรเสริญพระอัคนิ พระอินทร์ และวิศเวเทวา
* มัณฑละที่ 4 🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 58 สูกตะ 589 มันตระ สรรเสริญเทพเจ้าหลายองค์ นอกจากพระอัคนิ พระอินทร์แล้ว ยังมีพระฤภุส, อัศวิน, พฤหัสบดี วายุ อุษา เป็นต้น
* มัณฑละที่ 5 🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 87 สูกตะ 727 มันตระ สรรเสริญพระอัคนิ พระอินทร์ และวิศเวเทวา รวมทั้งพระมรุต พระมิตร-วรุณ และเหล่าอัศวิน
* มัณฑละที่ 66🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 75 สูกตะ 765 มันตระ ส่วนใหญ่สรรเสริญพระอัคนิ พระอินทร์ และวิศเวเทวา
* มัณฑละที่ 8 🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 103 สูกตะ 1636 มันตระ สรรเสริญพรศรี
* มัณฑละที่ 9 🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 114 สูกตะ 1108 มันตระ เนื้อหาทั้งหมดกล่าวถึงโสม ปวมาน หรือการทำพิธีด้วยน้ำโสม
* มัณฑละที่ 1010🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วยกัน 191 สูกตะ 1754 มันตระ นอกจากสรรเสริญเทพเจ้าแล้ว ยังเป็นบทสวดในพิธีสมรส หรืองานศพด้วย.
* มัณฑละที่ 16 🍏🍉🍒🍎🍂🍍🍓🍑 มีด้วย ยูเรนัสเนปจูนเสาร์ศุกร์พฤหัสบดีพุพธอังคารจันทร์โลกหมุนวุวนอภิวาท วยาส อภิราส /2 กัน8.8. . 26 สูกตะ 23
เนื้อหาอักษรศาตร์ การอิทังเมย์ตา,เต กษิณไฟ ,เย็นเย็นทุกอวัยวะฮูกเจ็บปวดหมดกับบทบาทของเสียงสรรเสริญบรวงสรวงพุพธขอมพระมหากษัตริย์ทุกปางค์ทุกพระองค์พระราหูพระศรีวลีพระศรีวะพระหูลีพระศรีตัปปะพระโกฑัญญะสมเด็จฐพระพุฒธอาจารย์โตพระเถราพระเสนาประธานพระเสมาพระแม่ญากนางพระหลักเมืองสัมมาขมาแม ตัดกรรมตัดบ่วง3,4 มามาอะมามาอะม๊ะ เทวาสูงกว้าง เหล็กไหลน้ำพี้นุ่มนิ่มสีเงินหน้าอกมันสีทอง ลักษณะเหลว ขี้ตกใจ อัญมณี แบแบบู้แบหูลาความยาว2เมตร2เซ็นสีแดงมันจะวิ่งบนแขนมานุษย์ ตามด้วยสีน้ำเงินแล้วก็เว้นช่องห่าง สีแหลืองสีเขียวจิกจับจิกดมต้องขอปาริวาทพวกมนุษย์ก่อนอยู่ที่ค่าสายตาต้องพาเจ้าสำนักสีส้มมาถึงจะรู้เพราะเค้าห้ามโอ้อวด(288),(289)
 
การอ้างถึงฤคเวทนิยมใช้ตัวเลขระบุลำดับที่ของหมวดนั้นๆ เช่น 1.1.1 หมายถึง มัณฑละที่ 1 สูกตะที่ 1 มันตระที่ 1 เป็นต้น,
ผู้ใช้นิรนาม