ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดอุบลราชธานี"

*[[พระครูวิจิตรธรรมภาณี(พวง)]]-พระอุปัชฌาย์พระเถระหลายรูป
*[[พระครูวิมลธรรมรัตน์(บุญเสริม ธมฺปาโล)]]-ลูกศิษย์พระโพธิญาณเถร(ชา สุภัทโท)
*[[ดร.คำหมา แสงงาม]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](ช่างปั้นทัศนศิลป์)
*[[เคน ดาเหลา]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
*[[ทองมาก จันทะลือ]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
*[[บุญเพ็ง ไฝฝิวชัยผิวชัย]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
*[[ฉวีวรรณ ดำเนิน]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
*[[ฉลาด ส่งเสริม]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
*[[คำพูน บุญทวี]] -[[ศิลปินแห่งชาติ]](วรรณศิลป์)[[ลูกอีสาน]]
*[[เผ่า สุวรรณศักดิ์ศรี]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](ทัศนศิลป์)
*[[เฉลิม นาคีรักษ์]]-[[ ศิลปินแห่งชาติ]] - สาขาทัศนศิลป์
*[[พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](ดนตรีไทยลูกทุ่ง)[[อีสานบ้านเฮา]]
*[[บานเย็น รากแก่น]]-[[ศิลปินแห่งชาติ]](หมอลำ)
ผู้ใช้นิรนาม