ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อ"

 
===บัญชีรายชื่อแบบปิด===
{{Main|การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อปิด|บัญชีรายชื่อแบบปิด}}
 
ในระบบบัญชีปิด (Close list) นั้น พรรคการเมืองจะเป็นผู้ทำบัญชีรายชื่อ จัดลำดับผู้สมัคร และส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้กับองค์กรกำกับการเลือกตั้ง บัญชีรายชื่ออาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ลงคะแนนเสียงทราบว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับเลือกตามลำดับ ผู้ลงคะแนนสามารถลงคะแนนให้แก่พรรคการเมืองเท่านั้น ไม่สามารถลงแยกเป็นรายผู้สมัครได้
 
===บัญชีรายชื่อแบบเปิด===
{{Main|การเลือกตั้งระบบสัดส่วนแบบบัญชีรายชื่อเปิด|บัญชีรายชื่อแบบเปิด}}
 
ในระบบบัญชีเปิด (Open list) ผู้ลงคะแนนเสียงมีสิทธิ์เลือกพรรคและเรียงลำดับผู้สมัครในบัญชีรายชื่อนั้นๆ ตามความพอใจในผู้สมัครแต่ละคนได้ โดยมีหลายระดับตั้งแต่ ''ปิดบางส่วน'' ที่ผู้สมัครสามารถเลื่อนระดับขึ้นได้ถ้าได้รับจำนวนคะแนนเสียงจำนวนหนึ่ง จนถึง ''เปิดเต็มที่'' ซึ่งลำดับในบัญชีนั้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามคะแนนเสียงที่ผู้ลงคะแนนออกเสียงเลือกผู้สมัครเป็นรายบุคคล
5,484

การแก้ไข